جمله عاشقانه|اس ام اس عاشقانه|متن عاشقانه|اس ام اس عربی عاشقانه

اس ام اس لری

اگر خوی خراوتم  اگر هیسی کنارتم اگه نیسی و یادتم.

 

 

الهی مو بَمیرِم سیت .الهی قربونِ او تیا کالِت بام.موخیلی تونه دوس دارِم


ترجمه:الهی من برات بمیرم.الهی قربونه چشمای سبزت بشم.من خیلی دوست دارم


دلم سیت باز امشو تنگ تنگه          سرم پیک و بساطم لنگ لنگه

خدا دونه‌، خوتم دونی، خومم ها      که هر وقت ته منی دنیا قشنگه


نه میتونم هنات بکم نه خوت میایی          نالکم رت سی فلک پس که میایی

مه که بی تو خراوم، تو چطوری؟            مه که سی تو کواوم تو چطوری؟


مه چی دیکی که و دس دختری با          غمت ها مه تاوم تو چطوری؟

هم مولا، هم کدخدا، هم خوش سویلی          گرز و دس، تفنگ و شو، ستین ایلی

 


نفس باد صبا سی خوم و خوت               خوشی و گشت و صفا سی خوم و خوت

بدی و رنج و عزا سی دشمنت                بهترین روز خدا سی خوم و خوت

 

ده تیر قناسه و سیقه تیات                و دنیا نمم تالی د میات


سیل چشم پر د خیال تونه                 رپ رپ دل سی چش کال تونه


منتظرم بلکه تو سیلم بکی                چش امیدم و وصال تونه

 


  هر دمی هر ساعتی سیت بیقرارم                       کی میای سر بزنی طاقت ندارم

نه موبایلت خط میه نه میزنی زنگ                          اس ام اس کل کو بیا دل سیت بیه تنگ

 

 

ار بها چرخ فلک یاد تونه بور د ویرم              سر مونم زیر بالم کز میکنم آروم میمیرم

دونم و داغ حرفیات آخر و کهساز میزنم             ایقه متل خش نگو هیسه خومه دار میزنم


چی کموتر پر اشکسه  اشکسه بالم         ناونم د دیری دوس چطور ننالم

دوسیام سیم عزیزن- بیشتر د جونم           ار بهام یادشو نکم لال با زبونم

 


تموم لرسون زیر و رو  کردم                 همه رفیقون گن و خو کردم

همه یک و یک جا خوشون دارن          ولی هیچ کمشو معرفت تون نارن

 

شرط بو و بی تو، برگم دوار بو              سفیدی روژم، رنگ شوار بو

کزکز بنیشم، کزه ی جرگم بو               جدایی و تو روژ مرگم بو

 


شرط بو و بی تو برگم، دوار بو              سفیدی روژم، رنگ شوار بو

کزکز بنیشم، کزه ی جرگم بو               جدایی و تو روژ مرگم بو

 

سلام کابرا یار قدیمی            رفیق چن ساله فره صمیمی

تعجب نکه شماره منه           ولی یه عمره آواره تونه

الآن فکر کی نام مه کیه         تقصیرت نیه دنیا هر یسه


ترسم روژی بمرم مردنم بی دنگ بو            کفنم کوتاه، قورمیش تنگ بو

هیچ کام رفیقل نانه سر قورم                    چن نفر غریو جم بونه دورم

 


رط بو و بی تو برگم، دوار بو              سفیدی روژم، رنگ شوار بو

کزکز بنیشم، کزه ی جرگم بو               جدایی و تو روژ مرگم بو


ترسم روژی بمرم مردنم بی دنگ بو            کفنم کوتاه، قورمیش تنگ بو

هیچ کام رفیقل نانه سر قورم                    چن نفر غریو جم بونه دورم

 

اگر صد سال هنی دیر دم بمونی

اگر یادم نویی یادت می مونم

چی انار گل دار مه سیت هلاکم

نه دسم وت میرسه نه چو گلاکم

 

 اِدیس بِس بَس بِس نیدیس بِس نَس بِس گاس باییسِس با خوس یابِرَس
معنی:اگه میدیش بهش بدش بهش اگه نمیدیش بهش ندش بهش شاید لازمش بشه خودش میاد میبرش


هر طرف که سیل میکم میایی و ویرم

ناونم که غش بکم یا سیت بمیرم

 

 عزیزم نم نم بارو ها میباره    

دل مه چی دریای سیت بی قراره

یه وقتی نمیری یا سیم نکی تو غش

  دلم میها حرف بزنم گوشیم شارژ ناره

 

زندگی تش بیره که مه دت دیرم

هر نفس یادت میکم نری د ویرم

پریشون زلف زالت

غزل وصف تیه کالت

ستاره آسمو خالت

چطوره حال و احوالت؟

 

تموم زنه ایم ناز چشیاته

د گوش جونم آهنگ صداته

و چی دل خوش بکم وقتی که نیست 

  دل مه تنگ او لو خنیاته

 


غم دیریت کشتمه هام د خیالت

سی چی اس ام اس نمه ای وا ای موبایلت؟

 

 

رو و هار

....

....

....

هارتر

....

....

....

تیکه هارتر

....

....

....

میمیرم سیت

 

 

 اگر و شتیر قصاو خینم بریزی

مه د تو دل نمیکم خیلی عزیزی

درد دل سی کی بوم کی بیره گوش

دوسکت مر بمیره بکت فراموش

 


نه د پیری بمیری نه د جوونی

همه دنیا تش بیره هه خوت بمونی

چی درخت بی ثمر حشک بیه برگم

ترک دوسیت نمیکم تا روز مرگم

 

مه چنو فکر تونم هیچ دم نمنه

نکنه ترکم بکی ایل وم بخنه

دلت و شادی لویات د خنه

دنیا و ا دو کَــــس یه جور نمنه

 


تش نیایی کنج دلم سی یادگاری

هر کجا که سیل میکم تو وام دیاری

 اگر صد سال هنی دیر دم بمونی

اگر یادم نویی یادت می مونم

 

 

همه چیت باو دله غیر یه کارت
بی محلی ایکنی نسبت و یارت

ار بینی زنگ نیزنم نیدم پیامی
 دیرادیر دوست دارم هر دو تیامی


مو دلم هر روز پسین ها و خیالت

یه کلام سیم بنویس چطوره حالت؟

 


ندونم چه کردیه نیری ز ویرم

چی افتو وقتی زنی چی برف اچیرم

قد شلال تیه قشنگ کر بختیاری

مو تونه فراموش نکنم خان چهارمحالی

 

 

اسب خو. تفنگ خو. پیا دیاری

هر سنه خدا دا به بختیاری


وردارم ز خین دل دنیان کنم رنگ
دل تو مر کافره وم نیزنی زنگ

 

 

 

مه مومه آو تو هر آگر قبوله
 تو هر یه گم مه تا آخر قبوله

بوری تا عشقمو بیمه قلاپر
  مه دس ارجا تو هر پر قبوله

 

چملت کاخ ایمونم رمونی
چو زانی دویریت جیرم سزونی

سرت هیز ده گلاره تا بزانی
 خم تو دار دو متریم چمونی

 

هاینر کو رفیق دیارت نیه 
دنگ اس ام اس جانانت نیه

گیانم و فدای دنگ زلالت 
 هر مه باید بوم جویای احوالت.

 

چطور طاقت ماری ساکت و خاموش
 وری زنگی بیه درد دلی بوش

 ارا حرفه لت سراپا گوشم
هر چوی کتری قل قل مجوشم

 

چوی گلال پاییز برشیامه و پات
 هر چن مه دویرم دلم ها و لات

همیشه خوش بوین بنیشین شاد
 سلام برسن هر که ها و لات

 

دیارت نیه دویر اه زنیت
ردت بگرم بام منیت

ردت بجورم اکمر خار
 نیل نا امید بوم سر بار دیار

سر بار اه دیار تا پیات بکم
 اه نوم صد گل بام جیات بکم.

 

 سلام رفیق دل نشینه کم
 زجر غریبی و کول کیشه کم

سلام براکم دوس گیانیم
 اه دوری دیه نت جور زندانیم

 هم برا و هم دوس قبله و نفسم
 اس ام اس ات رسیه ادسم

پیمان دوسی تا ابد بسم 
 داشی ا عشقت دائم سر مسم.

 


مولا مهدی نگهدار قدو بالات بو
 هرچی نامرده کل و فدات بو

دشمنت غمین دویر ا خدا بو
 گیونت سلامت هر بی قضا بو

 

فکر چین داسیه سرم مجبور و هوسیانم نکه
 چوی اگر کور بیمسا دی فکر گیسیانم نکه

و دویریت یه کهکشان آساره عاشق نیشتیه
مه مچم و پا وژم‌‌ مجبور و توریانم نکه

 

و کی بوشم غم دل جز تو که غمخوار منی 
تو حکیم نافه بریای دل بیمار منی


خوشالمه اسگه هر نون ساجی بی
ای پونصد نفر یکی حاجی بی
اما ایسگته حاجی حاجیه
ای نوم پونصد نون یکی ساجیه...

 

 


همه چیت باو دله غیر یه کارت
 بی محلی ایکنی نسبت و یارت

ار بینی زنگ نیزنم نیدم پیامی
دیرادیر دوست دارم هر دو تیامی


مو دلم هر روز پسین ها و خیالت

یه کلام سیم بنویس چطوره حالت؟

 

ندونم چه کردیه نیری ز ویرم

چی افتو وقتی زنی چی برف اچیرم

قد شلال تیه قشنگ کر بختیاری

مو تونه فراموش نکنم خان چهارمحالی

 

اسب خو. تفنگ خو. پیا دیاری

هر سنه خدا دا به بختیاری

وردارم ز خین دل دنیان کنم رنگ
 دل تو مر کافره وم نیزنی زنگ

 

دلم شو وا غمت خاپوره میکه
 میشینه چی غریوی هوره میکه
تش عشقت چنو تاو ون د جونم 
 اثر گرگر منن پاشوره میکه

 

دلم گیس خیالت شونه میکه
 غمت گر گر منن دیونه میکه
دل ویلونه مه شو چی کموتر 
 د زیر طاق برمت لونه میکه

 

سر بنی سر دلم شوگار بهاره

خوش و حال کسی که دوسی چی تو داره

چی درخت سر کو کنسه پوسم

شاخ و برگم ریزسه د دیری دوسم

 

 

و سلطان حقیقت فراموشت نمی کم
تو تنها شعله ای هیسی که خاموشت نمی کم

 


قار قار خبر دار دلم بیه بی قرار
 دلمو نوری یه جوری دوست دارم بد جوری.

 

عجب دنیای که قلب مه د سینه مه ولی سی تو می تپه.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تیاته بون، بستی؟ ایسه واز کو، واز کردی؟ ای قع نتونم دیریته تحمل بکم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ا دوسه های کجا لیوه بیمه سیت

داغ دیریت سوختمه خشال یکی دیت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

د چشیام عزیزتری بیشتر د جونم

ار بهام ترکت بکم لال با زبونم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 کُلّ دُنیان وِم بئی قَدّ هزارئ

 نمئم دِه لُرسّو یِه بَلگِ دارئ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


بارونه نم نم بوار برفی نیره پا
دوسکم ها د سفر او سر دنیا.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


ار هزار حور و پری بیا و چنگم
 دین و دنیام هه تونی تو های و تنگم

بار الها برسون او نازنینم
 واش بوام واش بخنم واش بنشینم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

تو چی گل خوشگل و قنجی گلاره
تو لیمویی تو نارنجی گلاره

ایقه د هول خنج و خال خوت نو
تو خوت چی خال سر زنجی گلاره

گردکون لف لفیم ده یه درختیم
بار الاها نکه که ده یک بفتیم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


قد بلین، تیه قشنگ، میا حنایی
 کر خو پیرم کردی که میا بیایی

داغ دیریت سوختمه مه سیت مریضم
 جا پایات مین تیام دوس عزیزم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


هر ولاتی که ناره چی خوم طلایی
او ولاتن باد بوره باد فنایی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


دلکم دی میکنه سی دیینه ریت
غم دیریت کشتمه لیوه بیمه سیت

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 نخن و زلف چی برفم، که پیری هه چنینه

خور ناری چنی برفی و هر گلی میشینه

اِ دوسه یادت و خیر هر جا که هیسی

باد دورون بزنت و تندرسی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

مه او گلبرگ مغرورم که میمیرم د بی آوی

ولی وا خفت و خاری د پی شبنم نمیگردم

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مَه اول، افتاو دوم، خُت سومینی

مَه که رَت، افتاو نشست، خُت دلنشینی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


غم اوما حونه دلم بار ون و لویام

بوسونه آویاری کرد گریوه شویام

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

دلی دارم سیقه دو چش خمارت                دعا میکم خدا ها وا دیارت

زمسو رت بهار اوما و شادی                      الهی پر د گل با روزگارت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


سلام کُل کَس
عصا دس
قاب عکس
خویی نفس

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


سنگ مرمر بنی ام د  رک دامت
یه روز د عمرم بمونه میا بحامت
(سنگ مرمر میگذارم مانند دام در مسیر تو
 اگر یک روز از عمرم بماند تو را خواهم گرفت )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

گردون د گردنش تا گردون جا
هی د سر ماچش بکی تا پنجه ی پا
(گردنبند به گردنش انداخته تا جای گردنبند
باید اورااز سر  بوسید تا پنجه پا )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

بشی تا بشینم همنشینت بام
همراز چشیا پر ده خینت بام

بشی تا بشینم سیم بؤیی رازت
سیم بؤیی د رهیا دیر و درازت

بنشین تا من نیز کنارت بنشینم
و همراز دیدگان خون آلودت بشوم

بنشین تا من نیز بنشینم و تو رازت را برایم بگویی
داستان جاده های دور و دراز کوچت را برایم حکایت کنی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

اؤر سئ سایه ونه ری سینه عالم
برف وه ری برف باریه غصه وه ری غم

برف وه ری برف باریه ره نادئاره
روزگار سرد و سره ناسازگاره

ابر سیاهرنگ روی دنیا سایه انداخته است
برف روی برف باریده است و غصه بر روی غم

برف بر روی برف باریده است، راه ناپیداست
روزگار سرد و خاموشست و ناسازگار

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

قَرْدِ زخمِ دِلْ ای تِیَلُمْ بِگریوسی

سی دلِ مُو مرغ و ماهی تک وتک بگریوسی

صدهزارتا تیَه باید داشتی ای دل مُو

تا که هرکَش تَیْ تَرِسْ سی دل مو بگریوسی

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


سیزه سی بایم  چشی ایطو نمو ء
یه تشی ون و دلم که خو نموء

 

دختر سبزه چشم بادامی که اینطور نمی شود

یک آتشی به جام انداخته که خوب نمی شود

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان میماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)